PRAVILNIK NAGRADNE IGRE FOREO

03.12.2021
1. člen
Po teh pravilih prireja image management d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Image management oz. organizator) nagradno igro, v reklamne namene na področju Republike Slovenije z znano nagrado (v nadaljevanju: nagradna igra).

2. člen
Nagradna igra je igra v reklamne namene s 5 dobitki, ki jo podeljuje Image management v sodelovanju s poslovnim partnerjem FOREO. Nagradna igra potekala v reviji Gloss, ki jo izdaja Image management. Izžrebali bomo 2 osebi, ki bodo prejele promocijski izdelek UFO mini s promocijskimi maskami Daily duo ter 3 osebe, ki bodo prejele promocijski izdelek Luna mini 2.  Nagradna igra bo potekala od izida revije do do 10. 1. 2022. Žrebanje bo 11. 1. 2022 ob 10.00 uri v uredništvu revije Gloss . Zmagovalec bo objavljen v naslednji številki revije Gloss.

3. člen
Na spletni strani www.gloss.si in v upravi organizatorja so v trajanju nagradne igre objavljena pravila nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je možno s posredovanjem kupona na naveden naslov.  Pogoj za udeležbo v nagradni igri so pravilno izpolnjen pogoji v skladu z objavo v reviji Gloss. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre sodelovali po zgoraj navedenih navodilih. Zamenjava nagrajene osebe v nagradni igri z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

5. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju prireditelj), ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Po končani igri so v prostorih organizatorja na vpogled imena nagrajencev.

6. člen
Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja tri-članska komisija. Komisija po končani nagradni igri sestavi zapisnik, iz katerega je razviden nagrajenec in nagrada.

7. člen
Nagrajenec lahko nagrado prevzame na uradnem naslovu organizatorja, Jamova 19, 1000 Ljubljana, najkasneje do 20.1.2022, vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro.  V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade do navedenega datuma , se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi pričujočih pravil do nagrajenca. Nagrajenec je upravičen prevzeti nagrado zgolj, v kolikor podpiše izjavo o prevzemu, s katero hkrati dovoljuje prireditelju neodplačno in trajno tudi obdelavo osebnih podatkov, tako da lahko Image management d.o.o. njegove osebne podatke (imen in priimek ter eventualne fotografije prevzema nagrade) objavi v medijih (facebook, instagram, časopis Gloss, spletna stran gloss.si) kakor tudi, da njegove osebne podatke obdeluje za obveščanje o njegovih dogodkih in akcijah. Sodelujoči jamčijo za pravilnost in popolnost podatkov na dokumentu o prevzemu nagrade. Akontacijo dohodnine poravna nagrajenec.

8. člen
Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in enaslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, ter davčno številko, predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre in reklamiranje revije Gloss. .
V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež organizatorja, Jamova 19, 1000 Ljubljana. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče pisno na Image management d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljubljana.
Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. Uporabnik osebnih podatkov so uprava in oddelek marketinga organizatorja. Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo javnim organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov.

9. člen
Zaposleni pri organizatorju, vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja (pogodba, študentska napotnica itd.) ali sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre (npr. hostese, promotorji itd.) ne smejo sodelovati v nagradni igri. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec navedel napačne ali netočne podatke. V tem primeru se žreb ponovi.

10. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene v upravi organizatorja in na spletni strani gloss.si.

12. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. člen
Po 20.1.2022 zastara pravica do izdaje dobitka.

14. člen
Pravila veljajo od 18.12.2021 naprej.

V Ljubljani, dne 18.12.2021